Pages

tirsdag 1. september 2009

Synkronisering og backup av filer…

Det er sjeldent jeg tar med hjem pc-en jeg bruker på jobb – til det har jeg alt for god pc hjemme :-) . Det har derfor vært et problem å holde orden på alle filene jeg jobber med. Hva er siste versjon og hvor ligger hva?

Tidligere pleide jeg å sende de ulike filene  jeg trengte som vedlegg i en epost som jeg sendte til meg selv. Tungvidnt ikke sant? Jeg bare måtte finne en bedre løsning! Så oppdaget jeg SyncToy 2.0 fra Microsoft. Med dette verktøyet oppretter du par av mapper som du så kan synkronisere mot hverandre. På jobb-pcen opprettet jeg derfor et par bestående av en mappe jeg ville ha både hjemme og på jobb og tilsvarende mappe på en minnepenn. Så er det bare til å kjøre SyncToy før jeg gikk hjem. Med tilsvarende oppsett på min private pc, så var det bare å stikke usb-pennen i pc-en når jeg kom hjem og kjøre SycToy. Ikke så dumt!

image

Et annet program som jeg også har brukt en del er Dropbox. Jeg har i et tidligere innlegg  skrevet om dette programmet. Dette  gir det 2 GB med lagringsplass på en server som igjen synkroniserer mot de ulike pc-ene som har innstallert dropbox. En utmerket tjeneste! Problemet er bare at dette programmet kan kreve at du setter opp nettverkskoplingen skikkelig for å komme igjennom brannmuren (slik som der hvor jeg jobber…).

Nå har jeg begynt å bruke en anne tjeneste, nemlig Live Mesh fra Microsoft. Her får du 5GB med gratis lagringsplass som du kan synkronisere med ulike enheter som du melder inn. Når du har lagt til en enhet kan du legge til hvilke mapper som skal synkroniseres.

image

Jeg har valgt å synkonisere mappen Fag. Her ligger dokumenter som jeg har jobbet med innenfor alle fagene jeg har eller har hatt. På nettsiden til mech-et ser det slik ut:

image image

Som du kan se, får du en egen utforsker i nettleseren. Fint om du er på en maskin som ikke har installert LiveMesh! Men på mine pc-er trenger jeg kun å jobbe med dokumenter i Fag-mappen uten å tenke på synkroniseringen! Det tar LiveMesh seg av! Som du kan se på bildet under, så har Fag-mappen fått et blått ikon som indikerer at den er lagt til LiveMesh!

image

Dersom jeg åpner selve mappen, vil jeg få en liten stolpe til høyre for vinduet som viser meg status for mappen, hvilke enheter den er lagt til og hvem jeg deler den med. Sistnevnte liker jeg veldig godt! Jeg kan gi andre tilgang til mappen. Fint om vi skal samarbeide om noe!

image Mens jeg jobber vil altså Live Mesh jobbe i bakgrunnen med synkronsieringen. Dette tar litt ressurser, men ikke verre enn at jeg kan leve med det!

Så langt vil jeg holde meg til både dropbox og Live Mesh. Sistnevnte bruker jeg til synkronisering, mens dropbox brukes som en web-server. Du får nemlig en offentlig mappe som alle kan lese fra, og det er fint om du har større dokumenter som du vil dele! image

Høyreklikker du på filer i denne mappen, så får du følgende opp:

image

Du vil da få tilgang til lenken til dokumentet, som du kan legge ut til de som måtte ønske det.

7 kommentarer:

 1. Eg er ein av dei som nokså jamt har følgt med på kva Tor Espen har skrive i bloggen sin. Men i det siste har eg ikkje vore så ivrig. Når innhaldet i bloggen ikkje endrar seg særleg, mister bloggen litt nyhendeverdi, slik mange andre nettstader gjer. Og når eg ser slike innlegg som "synkronisering og backup av filer", vert eg slakk og dårleg, for slike ting er med og set eit stempel som annanrangs lærar på meg og andre med grunnleggjande dataproblem.

  Det er dessverre lita trøyst i å få gode tilbakemeldingar frå elevane og å oppleva at dei til no har gjort det rimeleg bra til eksamen. Det er og mager trøyst å lesa BT, som skriv at forskning viser at gode lærarar nyttar lite PC, når nesten heile skulesamfunnet seier at me mest ikkje har verdi lenger.

  Kva er ein god lærar? Etter mitt syn må han ha god fagkunnskap, vera ein strukturert og god arbeidsleiar, og ikkje minst må han vera ein motivator og ein engasjert foredragshaldar. Dinest må han kunna kommunisera godt med elevane, kunna vita namnet på dei frå første dag, vera interessert i fritidssyslane deira, ta alle spørsmåla dei måtte koma med på alvor og alltid prøva å "koma ned" på elevane sitt nivå. Å minna seg sjølv på, kvar einaste time, at elevane kan nesten ingen ting, er ikkje så negativt som det høyrest ut.

  Den same haldninga bør de datakunnige ha overfor oss som mest ikkje meistrar grunnleggjande PC-bruk i det heile. Slikt opplever me det ikkje. Me har både IT-ansvarlege, superbrukarar, E-koordinator og jamvel ein E-pedagog. Eg har vore på kurs etter kurs, men må likevel dagleg spørja om hjelp til det aller meste. Men eg registrerer at få evnar til å "koma ned" på mitt nivå. Når me får som svar at det berre handlar om manglande innsats frå vår side, kvir me oss etter kvart med å koma fram med heilt reelle problem. Og me blir lei oss når me ikkje blir tekne på alvor, og når dei som tilhøyrer det me må kunna kalla PC-generasjonen ikkje gidd å høyra på oss.

  Er dette god E-pedagogikk?

  SvarSlett
 2. Nå er dette en diskusjon som egentlig hører hjemme et annet sted, men jeg tillater meg å komme med et svar til Per-Gunnar.

  For det første: Det gjør meg trist å lese at "vi i PC-generasjonen" får "dere andre" til å føle dere unyttige og ubrukelige som lærere. Det er IKKE poenget her.

  For det andre: Du ligger allerede milevis foran en del andre fordi du faktisk leser en blogg, kommenterer en blogg, og da faktisk har tatt et stort steg ut i det digitale livet elevene våre lever.

  Ingen bestrider det du sier om en god lærer. På ingen måte. Det "vi" påpeker er at digital kompetanse OGSÅ er en del av det elevene skal lære i alle fag, og at alle lærere derfor har plikt til å inkludere IKT i sitt fag. Når jeg holder kurs for kolleger og registrerer at de egentlig ikke kan det kort tid etterpå, tenker jeg ikke at det har med manglende innsats å gjøre, men at de ikke tar i bruk det de lærer. Dette er jo likt for alle elever, små og store. Man må finne et felt man begynner på og kaste seg ut i det. Dobbeltarbeid er dobbeltarbeid, og man må velge å legge til side noe "analogt" og erstatte det med noe digitalt. Begynn i det enkle - legge ut en plan på itsl til elevene i stedet for å gi det på ark. Legge ut oppslag. Lete opp eller få tips til nettressurs som kan brukes i et konkret emne i faget ditt. Det er ikke meningen man skal drive science fiction, det er meningen man skal integrere IKT som et verktøy fordi elevene skal bruke det i resten av livet.

  Til slutt vil jeg kommentere at artikkelen du henviser til i BT stemmer ikke overens med overskriften. Flinke lærere har høy fagutdanning, er uavhengig av læreboken, og bruker IKT lite, men målbevisst. Man må ta med hele sammenhengen... Overskrifter lages for å selge. Personlig vil jeg påstå at lærerens fagutdanning og avhengighet av læreboken er viktigere enn IKT-bruken, men det er min synsing, da.

  SvarSlett
 3. Det er trist å lesa at heller ikkje "kjemikeren" skjønar at han er med på og får mange av oss eldre lærarar til å føla oss unyttige og ubrukelege i skulen. Og viss de datakunnige ikkje klarer å stilla peilaren dykkar inn på rette frekvensen, og ikkje freistar å setja dykk inn i problema me slit med, vil de heller aldri kunna hjelpa oss. Dette er enkel pedagogikk.

  Eg har vore på kurs etter kurs i alle moglege former for IT-opplæring, det vere seg Excel, Word (mellom anna den forferdelege 2007-utgåva), Powerpoint, It's learning, SkoleArena, datalogging, matematikkprogram av ymse slag, men slit framleis med heilt grunnleggjande problem, som dukkar opp rett etter at eg har trykt på on-knappen. Når "kjemikeren" seier eg ligg milevis framfor ein del andre, ser eg på det som ei nokså grov fornærming.

  Og eg blir ikkje meir motivert når eg les dagens blogg frå Tor Espen si side. Noko som heiter Scrapbook er heilt uunnverleg for oss som underviser i naturfag på NDLA, vert det sagt. Eg må berre tilstå at det einaste ordet eg har høyrt om som kan minna om Scrapbook, er noko som heiter skrapesjuke, som vel fulltidssauebonden Lars Sponheim har meir greie på enn eg har. Eg anar ikkje kva Scrapbook er og er såleis dømd til å mislukkast totalt som naturfaglærar.

  Eg kunne ha skrive mykje om NDLA, som har forverra arbeidsdagen min noko frykteleg. Eg bruker i dag like lang tid på å førebu undervisninga i naturfag som i 1P, R2 og Kjemi2 til saman. Eg tvilar dessutan sterkt på at læringseffekten blant elevane aukar som følgje av skjermlæring.

  Eg er klår over at digital kompetanse er ein del av det elevane skal læra i alle fag, men då må skulen syta for at alle lærarane er i stand til å bidra. Dette kan berre løysast på to måtar. Anten må me gamlingar, som ikkje skjønar PC-språket i det heile, få ei heilt anna type opplæring enn me får i dag. Me treng mykje meir personleg oppfølging enn tilbod om kurs, der kurshaldaren går så fort fram at me dett av ved første feilklikk. Alternativet er ganske enkelt: Pensjoner oss lærarar som i vår skule sin IKT-plan vert omtalte som "truslar", og erstatt oss med den nye generasjonen lærarar. Ingen ting hadde vore betre enn det. Eg ser sjølvsagt eit enormt stort pedagogisk potensiale i alt dette nye, men eg innser at eg ikkje har noko framtid i denne skulen, og for elevane sitt (og vårt) beste, er det berre å la trygdesystemet overta oss.

  Det handlar ikkje om å byrja i det små, å leggja til oppslag og leggja ut planar på It's learning. Dette er jo barnemat, som alle meistrar, og det viser igjen kor lite "kjemikeren" forstår.

  Nei, det handlar om ikkje å bli lei av masinga vår, å ta spørsmåla våre på alvor, ja, rett og slett vera gode pedagogar overfor oss andre. Elles er eg redd for at de i løpet av nokså kort tid mister kollegaer som ein gong i tida fekk nemninga gode pedagogar.

  SvarSlett
 4. Heisann,

  Dette er ein meget interessant debatt. Som elev i 3. klasse VGS har eg opplevd fleire ulike "typar" lærarar, og for min eigen del opplever eg at dei lærarane som har evna til å bruka PC målbevisst nok er dei som gjev det største læringsutbytte. Vi var òg dei fyrste av elevane i VGS som fekk eigen "skule-PC".

  Frå min synsvinkel opplever eg diverre at PC i skulekvardagen skapar fleire problem enn mogleigheitar. Slik som eg ser det, er det fleire lærarar som ikkje heilt veit korleis ein skal inkludere PC i undervisninga. I kvart fag er ein jo pålagt å "kunne bruke digitale verktøy".

  http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=117461&visning=4

  Mi meining er at det viktigaste er at læraren er sjølv trygg på undervisningsmetoden ein bruker. PC bør berre brukast ved "spesielle anledningar" der det er høve for dette. T.d.: ved forsøk i naturfag, kjemi eller fysikk kan det vere praktisk med digitalt verktøy.

  Diverre er det slik at dei fleste av oss er utstyrt med utstyrt med ein relativt lav sjølvdisiplin - i alle fall når det kjem til data. Så med ein gong ein får i gang datamasikinane kan ein vere sikker på at flesteparten er oppslukt av anna enn undervisninga. Dette er sjølvopplevd. Då vert det ofte slik at dei "flinkaste" elevane kanskje klarer å følgje med, medan flesteparten reiser av gårde til dataland.

  No er det mange ting som surrer rundt i hodet som eg gjerne vil nemne, men eg har ikkje tid til å skrive meir. Men nokre siste tips er:

  Ein ideallærar er ein som kan ha ei engasjerande undervisning, utfordre elevar - gjerne utenfor pensum. Læraren er genuint interessert i faget sitt og kan leggje det fram på ein god, strukturert måte. Mtp. undervisning er det vanleg tavleundervisning/foredrag som er det mest effektive. Dette er den læringsmetoden som fungerer best - særleg i teoretiske fag som naturfag, matte, fysikk og kjemi. I naturfag, fysikk og kjemi er det gøy når ein kan få sjå enkle forsøk som viser samsvar mellom teori og praksis. I matte kan det òg vere eit fint avbrekk frå den vanlege teorien å vise korleis teorien der fungerer i praksis.

  Eg er dog enig i at dette kanskje ikkje er det rette forumet for å diskutere dette, men følte de hadde lyst på eit svar frå ein utanforståande part.

  Gratulerer med dagen forresten, Tor Espen! ;)

  SvarSlett
 5. Eg har nettopp lese "kjemikeren" sitt innlegg på nytt og Bergens Tidende frå laurdag, der ho igjen syner ei svært diskriminerande haldning overfor oss som slit med grunnleggjande PC-problem.

  Eg skal såvisst ikkje skriva fleire kommentarar på bloggar når "kjemikeren" lett konkluderer med at slike diskusjonar ikkje høyrer heime her. Eg trudde at ein av intensjonane med desse bloggane, er at me "menige" skal få koma fram med tankar og kommentarar til dei ulike innlegga. Når me endeleg vågar å skriva det me har på hjarta i tilknyting til noko Tor Espen har skrive, blir me ikkje ynskte særleg velkomne. Er det slik de ynskjer å ta imot "nye landsmenn" i det virtuelle samfunnet?

  Dinest legg "kjemikeren" føringar for kva eg meiner. Ho skriv: "Det gjør meg trist å lese at "vi i PC-generasjonen" får "dere andre" til å føle dere unyttige og ubrukelige som lærere. Det er IKKE poenget her." Jo, "kjemiker", det er hovudpoenget mitt. Det vil du sjå dersom du tek deg tid til å lesa grundig båe innlegga mine (+ dette). Måten de opptrer på overfor oss digitale analfabetar, er med på å setja eit svært så negativt stempel på oss som lærarar, og det er ikkje kjekt i det heile. Bakgrunnen for at eg skreiv det første innlegget mitt her, var ei oppleving med ein kollega, som både med kroppsspråk og verbalt tydeleg gav uttrykk for at han var lei av spørsmåla mine og å hjelpa meg.

  Det er heilt forkasteleg å skriva i BT at me tillet oss å sjå bort frå ein del dimensjonar i dei nye læreplanane. Det handlar om at me er fleire som ikkje har fagkunnskap når det gjeld desse dimensjonane og at me ikkje får skikkeleg opplæring i alt dette nye. Det handlar og om ein fylkeskommune som påtvingar oss svært mange nye oppgåver (jf. vurderingsforskrifta), slik at me slett ikkje har tid til å jobba med å tileigna oss ny kunnskap, i alle høve ikkje me som bruker 2-3 timar på det de andre klarer på 5 minuttar framfor skjermen.

  Då kan "kjemiker", og andre som har halde kurs for kollegaer, kanskje skjøna kvifor kursdeltakarane ikkje tek i bruk det dei lærer. Men eg er så stygg at eg vil heller stilla følgjande spørsmål: Er du viss på at du som kurshaldar har klart å koma ned på same nivået som deltakarane er på, har du følgt dei skikkeleg opp etter kursa, eller har du berre halde kurs, og er nøgd med det?

  Eg skjønar elles ikkje kvifor "kjemiker" kommenterer artikkelen i BT. Eg har ikkje kommentert overskrifta der, berre konklusjonane, som slår fast at dei beste lærarane nyttar PC i liten grad. Det vil eg trøysta meg med til dess eg snart går over i dei trygda sine rekkjer. Eg vil elles underbyggja det eg skreiv i det førre innlegget mit om læring ved lesing på skjerm ved å visa til Stavanger Aftenblad frå 17. juli (innlegg frå Lesesenteret).

  Då skal eg avslutta dette lange blogginnlegget mitt, og eg skal prøva å halda meg vekke frå slike diskusjonar i framtida. Når eg er på ulike fagkurs, må de andre berre twitra og blogga i veg. Eg ser mange av dykk er nett som elevane våre. Det som foredragshaldaren held på med framme på podiet, er ikkje særleg interessant i forhold til det som ligg ope for oss i "den nye verda".

  Lukke til!

  SvarSlett
 6. Her er det mye å svare på - og jeg vet ikke engang helt hvor jeg skal begynne.

  1) Vi misforstår hverandre, Per-Gunnar. Det er helt klart.

  2) Ja, jeg er rimelig sikker på at jeg har kommet ned på kursdeltakeres nivå, de skryter i alle fall av kursene mine i etterkant. Men nå har jeg ikke holdt så veldig mange kurs heller.

  3) Jeg kommenterte BTs artikkel fordi du så ut til å støtte deg på overskriften, mens konklusjonen i artikkelen - og dermed også rapporten det vises til - er noe mer nyansert.

  4) Grunnen til at jeg skrev at dette kanskje ikke er stedet å ta diskusjonen er fordi Tor-Espens bloggpost, som vi fører diskusjonen under, handler om synkroniseringsverktøy. En blogg er i utgangspunktet et utmerket sted for selve diskusjonen!

  5) Jeg forsøkte å si at "PC-generasjonen" ikke er ute etter å få enkelte til å føle seg som dårlige lærere. Vi prøver å vise andre hvilke muligheter som finnes, og hvordan disse kan brukes som erstatning for analoge/"gamle" metoder slik at digitale verktøy blir integrert i undervisningen på en naturlig måte. (Jeg oppfatter det i alle fall slik.) For meg personlig er slikt arbeid ment som en slags kollegaveiledning, der en eldre kollega vil kunne stille med haugevis av erfaring, mens jeg stiller med digital kunnskap.

  7) Jeg beklager virkelig dersom mine uttalelser tar motet fra deg. Du kan trøste deg med at jeg ikke føler meg særlig verdifull her jeg sitter jeg heller.

  SvarSlett
 7. Jeg er litt usikker på hva Per-Gunnar mener med "grunnleggende dataproblem". Han starter med å kritisere Tor Espen, og hevder at "slike ting set eit stempel som annanrangs lærer" fordi Tor Espen våger å skrive om ulike måter å synkronisere filer på. Det får jo være måte på å være hårsår fordi man ikke interesser seg for eller skjønner hva bloggskriveren skriver om. Alt skal vel ikke nødvendigvis være tilpasset deg "med grunnleggende dataproblem".

  SvarSlett

Kommentarer